Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 15.05.2020 operator monitoringu zaobserwował w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha dwóch mężczyzn, którzy spożywali alkohol. Na miejsce został wysłany patrol S.M., który ujął Volodymyra B. oraz Mykolę P., obywateli Ukrainy. Na sprawców wykroczenia nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 16.05.2020 operator monitoringu zaobserwował w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha kobietę i mężczyznę, którzy spożywali alkohol. Na miejsce został wysłany patrol S.M., który ujął Justynę P. oraz Piotra W. W związku z popełnionym wykroczeniem na ww. zostały nałożone mandaty karne.

Ponadto:

W dniu 12.05.2020 na pl. Jana Pawła II operator monitoringu zauważył dwie osoby, które próbowały wejść na fontannę. W wyniku podjętej interwencji strażnicy udaremnili tę próbę i udzielili pouczeń. (foto nr 10)

W dniu 14.05.2020 funkcjonariusze S.M. , podjęli działania w rejonie ul. Lniarskiej oraz ul. Drukarskiej w związku ze stwierdzonym niewłaściwym stanem porządkowym na nieruchomościach.
W stosunku do właścicieli będą prowadzone dalsze czynności mające na celu wyegzekwowanie obowiązków ciążących na właścicielach posesji i posprzątanie zanieczyszczonego terenu. (foto nr 3 i 4)

W dniu 15.05.2020 współpracowano z przedstawicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ocenie dobrostanu psów i kotów oraz gołębi w związku z otrzymanymi sygnałami mogącymi świadczyć o zaniedbywaniu zwierząt przez ich właścicieli. Kontrole przeprowadzono na czterech posesjach. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.

W dniach 11,12,13.05.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: Ottona Wittenberga, P.O.W., Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 45 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 4 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego, uszkodzonego baneru reklamowego, itp.