Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 24 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 09.03.2019 operator monitoringu zauważył na ul. Gabriela Narutowicza, osobę spożywającą alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Damiana R., który dopuścił się ww. wykroczenia. Na sprawcę nałożono mandat karny.

Ponadto:

W dniu 10.03.2020 na pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego ujęto Małgorzatę B. która znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócała spokój i porządek publiczny. W stosunku do sprawczyni będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji w postaci mandatu karnego, albo skierowania wniosku o ukaranie do Sądu.

W dniach 09. i 11.03.2020 funkcjonariusze S.M. przeprowadzili wyrywkowe kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pod kątem prawidłowego udokumentowania wywozu nieczystości w związku z prowadzoną działalnością, poprzez podpisanie umów oraz posiadanie rachunków potwierdzających legalny wywóz nieczystości.
Kontrole zostały przeprowadzone w punktach znajdujących się przy ul. Stefana Okrzei.
W stosunku do osób nie posiadających właściwego udokumentowania, zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz skierowania spraw do Sądu.

W dniu 12.03.2020 na ul. Bolesława Limanowskiego wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby potrzebującej pomocy medycznej.

W dniu 12.03.2020 na ul. Jana Skrowaczewskiego udzielono pomocy kierującemu pojazdem osobowym, przy uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia Booster.

W dniu 13.03.2020 na ul. Tadeusza Kościuszki prowadzono czynności w stosunku do właścicielki psa, która nie zachowała środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku czego doszło do pogryzienia osoby. Na Marzenę K., został nałożony mandat karny. Właścicielka psa będzie jeszcze zobligowana do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

W dniu 14.03.2020 strażnicy przeprowadzili na terenie miasta kontrolę pod katem prowadzenia działalności gastronomicznej, w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. Wszyscy prowadzący ww. działalność podeszli bardzo poważnie do zakazu i podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 15.03.2020 z ul. Józefa Mireckiego odholowano na parking samochód marki Audi. Kierowca pojazdu zaparkował pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając do tego stosownych uprawnień. Sprawca wykroczenia zostanie ukarany mandatem albo wnioskiem o ukaranie do Sądu oraz poniesie koszty odholowania samochodu.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 22 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 12 dotyczyło m.in.: awarii sygnalizacji świetlnej, błąkającej się kobiety, Nietrzeźwego mężczyzny, uszkodzonej wiaty przystankowej, itp.