Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

Wraz z nadejściem wiosny dzieci coraz częściej bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły robić to bezpiecznie, potrzebne jest sprawdzenie stanu technicznego i czystości placów zabaw po zimie i tak w ubiegłym tygodniu, w przeciągu trzech dni roboczych przeprowadzono kontrolę 50 placów zabaw, znajdujących się na terenie całego miasta. Między innymi poddano kontroli tereny zarządzane przez Zarząd Mienia Komunalnego, zlokalizowane przy budynkach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych oraz TBS-ach. Inspektor Nadzoru Budowlanego przy udziale strażników miejskich zwracali szczególną uwagę na to, czy urządzenia stojące na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla dzieci. Z każdej przeprowadzonej kontroli stanu technicznego urządzeń, został sporządzony protokół. A ewentualne uwagi przekazywane do realizacji na bieżąco. Wiosenne akcje kontrolowania miejskich placów zabaw skutecznie poprawiają bezpieczeństwo najmłodszych żyrardowian, dlatego będą kontynuowane. Jednocześnie również apelujemy do mieszkańców, jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego placu zabaw, prosimy uwagi przekazać do Straży Miejskiej w Żyrardowie, pod bezpłatny numer alarmowy 986 lub administratorom obiektów.