Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 21.02.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, osobę spożywającą alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Antoninę M., obywatelkę Ukrainy, która dopuściła się ww. wykroczenia. Na sprawczynię nałożono mandaty karne.

Również w dniu 21.02.2020, na ul . 1 Maja 58 ujęto Dariusza K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

Ponadto:

W dniu 17.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w związku ze składowaniem przedmiotów w części przeznaczonej do użytku wszystkich mieszkańców budynku przy ul. P.O.W.

W dniu 19.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. w związku ze zgłoszeniem o niewłaściwych warunkach przy trzymaniu psa na jednej z posesji przy ul. 1 Maja. W trakcie kontroli okazało się, że zgłoszenie jest bezzasadne.

W dniu 19.02.2020 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 22.02.2020 operator monitoringu zauważył w wiacie przystankowej komunikacji publicznej mężczyznę, który najprawdopodobniej spał. Wysłany na miejsce patrol S.M. potwierdził, że mężczyzna śpi i że jest pod wpływem alkoholu. W związku z istniejącym zagrożeniem zdrowia dla mężczyzny, w sytuacji dalszego przebywania w takim stanie w miejscu publicznym, ww. został dowieziony do PDOZ, w celu wytrzeźwienia.

W dniu 22.02.2020 na ul. Ottona Wittenberga udzielono pomocy kierującemu pojazdem marki Audi, przy uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia Booster.

W dniach 17 i 19.02.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie ulic. Gen. Władysława Sikorskiego, Ottona Wittenberg oraz Waleriana Łukasińskiego, stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 39 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 10 dotyczyło m.in.: niesprawna lampa oświetlenia ulicznego; przepełnione kosze uliczne; zastoisk wody, itp.